https://www.vertesfila.hu/

** 1972. Mozdonyok sor I.

** 1972. Mozdonyok sor I.

MBK: 2749-2756

225 Ft
https://www.vertesfila.hu/