https://www.vertesfila.hu/

Adatvédelmi Szabályzat 

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban 

 Koleszár Zoltán - Vértesfila webáruház

cégazonosító:

 székhely : 1064 Budapest Vörösmarty u 65

2. E-mail: vertesfila@t-online.hu, Tel.: 0620/9364-757

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A szolgáltató (Koleszár Zoltán-Vértesfila webáruház ) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv. Rendelkezései szerint köteles eljárni. Arra az esetre, ha a szerződés teljesítéséhez a szolgáltató harmadik személyt vesz igénybe, a vásárló (felhasználó) felhatalmazza a szolgáltatót, hogy ezen harmadik személy részére, a harmadik személy által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges adatokat kiadja. A vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltató hirdetési célból közvetlen levél, illetve egyéb úton értesítse a vásárlót a szolgáltató, illetve harmadik személy termékeiről, szolgáltatásairól. A vásárló felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a reá vonatkozó adatokat a szolgáltató érdekkörébe tartozó egyéb cégek részére kiszolgáltassa.

A Vértesfila webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
A Szabályzat célja
Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vértesfila webáruház által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és a Vértesfila webáruház adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet a Vértesfila webáruház magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen Szabályzat célja, hogy a Vértesfila webáruház által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
A kezelt személyes adatok köre
1. A honlapot meglátogató Felhasználóról a Vértesfila webáruház általános információkat gyűjt. Ezek például olyan információk, hogy melyik oldalak kerültek meglátogatásra vagy milyen termékeket vásároltak meg a látogatók. Ezeket az információkat a Vértesfila webáruház elemzi, annak érdekében, hogy a honlapot a lehető legtökéletesebbre fejlessze a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján.
2. A Vértesfila webáruház weboldalán ún. sütiket (vagy cookie-kat) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy a Bélyegkereskedés maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják a weboldalát. A visszaélések elkerülése végett minden olyan helyen, ahol ez szükséges, jelszavas megerősítést kérünk, elkerülve ezáltal, hogy a Felhasználó számítógépén más vásárolhasson. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át a Bélyegkereskedés szerverére. A Felhasználó megtekintheti, és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját böngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.
A honlap megfelelő működése érdekében a Felhasználónak a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát!
Vezeték és keresztnév
Cégnév (opcionális)
Szállítási cím
Számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)
E-mail cím
Telefonszám
a. Felhasználó megrendelésének teljesítése.
b. A Felhasználó a rendeléssel kapcsolatos információkkal való ellátása e-mail-ben, ha ez nem sikerül, akkor telefonon.
A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
3. A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát a Társaság ki tudja állítani a Felhasználónak valamint, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudja juttatni, a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia:
4. A weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Vértesfila webáruház fér hozzá.
Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
1. Az adatkezelésre a www.vertesfila.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul III/3. pontban foglalt adatok Társaság általi kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja a www.vertesfila.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A III./3. pontban feltüntetett adatokat a Vértesfila webáruház alábbiakra használja:
4. Vértesfila webáruház a III./3. pontban felsorolt adatokat elsősorban technikai okok miatt rögzíti, mivel azok a honlap működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal a Társaság nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) a Társaság felhasználói adatokat nem továbbít.
5. A Vértesfila webáruház a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
6. A Vértesfila webáruház a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az adatkezelés elvei
1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
Vértesfila webáruház által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
1. A Vértesfila webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat megadni. Vértesfila webáruház az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel ezeket. Vértesfila webáruház, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Info tv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.
2. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:
a. az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg
b. a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek (Magyar Posta). A Partner az adatvédelmi előírások tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használja, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adja.
3. Vértesfila webáruház bizonyos esetekben hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vértesfila webáruház érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.
4. Vértesfila webáruház rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
5. A Vértesfila webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Vértesfila webáruház az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatkezelés időtartama
1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Vértesfila webáruház jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
2. A Felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek Vértesfila webáruház, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Felhasználó biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
Rendelkezés személyes adatokkal
1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.
2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Adatfeldolgozás
Vértesfila webáruház általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, külső segítséget nem vesz igénybe.
Adattovábbítás lehetősége
Vértesfila webáruház, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Vértesfila webáruház nem tehető felelőssé.
Az adatkezelési szabályzat módosítása
Vértesfila webáruház fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (belépéskor) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
Jogérvényesítési lehetőségek
Ezek a szabályok hatályba lépnek 2019.április 8.

https://www.vertesfila.hu/