https://www.vertesfila.hu/


Általános Felhasználási Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) Koleszár Zoltán. ( 1064 Budapest Vörösmarty u 65 továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.vertesfila.hu Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A weblapon történő rendelés leadásával a Felhasználó és Koleszár Zoltán. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Koleszár Zoltán., mint a www.vertesfila.hu honlap üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról Koleszár Zoltán. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a honlap valamennyi felhasználónak, megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Regisztráció

1/1. Koleszár Zoltán. által működtetett szolgáltatások elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§). A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Koleszár Zoltán. amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni. 1/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.


2. Vásárlás

Vásárlás során azt Önt érdeklő terméket kérem a megfelelő mennyiségben a kosárba helyezni. A termék kosárba helyezése után megjelenik kosarának a részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosarába addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, Kosara tartalmának ellenőrzése után, a megrendeléshez kattintson a "kifizetés" gombra.

Ezt követően lehet választani az alábbi fizetési opciók közül:

a. Banki átutalás :(díja a mindenkori postai díjszabásoknak megfelelően, )

b. Személyes átvétel : Ingyenes. Előre megbeszélt időpontban a Filadiszkont bélyegüzletben átvehető a megrendelt termék. (1064 Budapest Vörösmaty u 65.)

c. DPD futárszolgálat banki előreutalással (díja a mindenkori DPD futárszolgálat díjszabásának megfelelően,)

Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a vertesfila.hu webáruháztól e-mailben.


3. Személyes adatok védelme : 

3/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért Koleszár Zoltán a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. 3/2. A Felhasználóról Koleszár Zoltán által nyilvántartott adatok, a Koleszár Zoltán által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, Koleszár Zoltán az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait. 3/3. Koleszár Zoltán. a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére Koleszár Zoltán. köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Megrendelőnek joga van a megrendelés után, de még a kiszállítást megelőző 24. órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az vertesfila@t-online.hu e-mail címen jelezni. A Megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a vertesfila.hu részére hiánytalanul az eredeti csomagolásban visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az vertesfila@t-online.hu e-mail címre írásban jelezni. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a fogyasztó (Megrendelő) a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A vertesfila.hu az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 munkanapon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási, valamint a termék visszajuttatási költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a vertesfila.hu követelheti a Megrendelőtől.5. Felelősség 4/1. Üzemeltető célkitűzése, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, Ektv. valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet szabályai az irányadóak.

Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye vertesfila.hu/Koleszár Zoltán regisztrált székhelye.

Jelen dokumentum az ÁSZF 2019. április 8. napjától hatályos verziója.
Koleszár Zoltán

https://www.vertesfila.hu/