https://www.vertesfila.hu/

** 1961. Vasas sportklub I.

** 1961. Vasas sportklub I.

MBK: 1830-1833

150 Ft
https://www.vertesfila.hu/